Featured

Spot it เกมหาภาพเหมือนจากการ์ดต่าง ๆ

Spot it เป็นเกมจับคู่ภาพจากบริษัท Blue Orange Game โดยในแต่ละชุดจะมีการ์ดเป็นรูปทรงกลมที่มีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่ 8 รูป ทั้งหมด 55 ใบ โดยการ์ดแต่ละใบจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันกับอีกใบหนึ่งปรากฏอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้น

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network