Featured

Wizards เปลี่ยนกฏดราฟท์ซอง ต้องใช้ชุดล่าสุดเปิดก่อนเสมอ

Wizards ผู้ผลิตการ์ตเกม Magic The Gathering ประกาศเปลี่ยนกฏการดราฟท์แบบซอง โดยจะเริ่มให้เปิดซองการ์ดชุดล่าสุดก่อนเสมอ หากไม่ประกาศเป็นอย่างอื่น ซึ่งจะเริ่มใช้ในการแข่งขัน Mirrodin Besieged Prereleased ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2011

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network