Board Game

Monopoly Revolution ปฏิวัติบอร์ดเกม ฉลอง 75 ปี

Hasbro ฉลองครบรอบการเกิดขึ้นครบ 75 ปีของบอร์ดเกม Monopoly หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเกมเศรษฐี ด้วยการออกบอร์ดเกม Monoply รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีเสียงประกอบขณะกำลังเล่น และไม่มีบัตรโอกาสและขุมทรัพย์ รวมถึงธนบัตรอีกต่อไป แต่จะใช้บัตรอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาบริหารจัดการการเล่น รวมถึงการคำนวณเงินทั้งหมดแทน ในชื่อ Monopoly Revolution

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network