Featured

เกร็ดภาษา ที่มาของชื่อตัวละครในการ์ดเกม Magic The Gathering ชุด Mirrodin Besieged

การตั้งชื่อการ์ดของ Magic The Gathrering นั้นมีความน่าสนใจ และมีเกร็ดจากการตั้งชื่อโดยการนำภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษโบราณ หรือเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองเพื่อจะสื่อถึงความสามารถของการ์ดใบนั้นอย่างสละ สลวยและเป็นเอกลักษณ์ และสำหรับการ์ดเกมชุด Mirrodin Besieged การ์ดแต่ละใบก็มีที่มาของชื่อดังต่อไปนี้

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network