Featured

IOTA เกมต่อรูปทรงอัจฉริยะ ทำคะแนนต่อเนื่องทั้งแนวตั้งและแนวนอน

IOTA เป็นเกมตัวต่อที่มีรูปแบบการเล่นโดยการต่อรูปทรงและคิดคะแนนจากการต่อรูปทรง สี หรือจำนวนรูปทรงย่อยตรงกลางตั้งแต่ 1 – 4 จุดตรงกลางที่เหมือนหรือแตกต่างกันจำนวน 64 ใบ

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network