Featured

Kidz & Kitz ประกาศเลื่อนกิจกรรม Fighter’s cup 2015 เป็น 15 สิงหาคม

Kidz & Kitz ประกาศการเลื่อนจัดงานแข่งขันการ์ด Fighters Cup 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ สถานีมักกะสัน จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม เป็นวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network