Board Game

Pass It! Dental Hygeine Edition บอร์ดเกมติวสอบหมอฟัน

ทันตแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกา 2 คน คิดค้นบอร์ดเกมสำหรับติวการสอบความรู้ทางด้านทันตกรรมกับนักศึกษาแพทย์ชาวสหรัฐ ครอบคลุมทุกหมวดแบบถามตอบจำนวนมากกว่า 1,000 คำถามแบบสามารถนำไปใช้สอบได้จริง

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network