Featured

YG Entertainment เตรียมวางจำหน่ายการ์ดสะสมวง Bigbang เป็นชุดแรก

YG Entertainment เตรียมวางจำหน่ายการ์ดสะสมชุดแรกของวง Boyband ชื่อดังจากเกาหลี Bigbang โดยจะเริ่มวางจำหน่ายผ่าน GMarket ในวันที่ 28 เมษายนนี้ โดยจะบรรจุการ์ดซองละ 6 ใบ 1 กล่องบรรจุ 10 ซอง จำหน่ายในราคาซองละ 3,000 วอน (83 บาท)

Browse by Trading Card

The CardZ Social Network