ก.ล.ต. เคาะเกณฑ์ระดมทุนฝูงชน (Crowdfunding) สูงสุดผลงานละ 20 ล้านบาทimage

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ภายในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ก.ล.ต. จะประกาศเกณฑ์คราวด์ฟันดิง (Crowd Funding) หรือการระดมทุนฝูงชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการระดมทุนผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ผ่านเว็บไซต์ หลังรับฟังความคิดเห็นมาแล้วจากทั้งในและต่างประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี

ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การระดมทุนฝูงชนเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ โดยนักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทต่อผลงาน และระดมทุนจากนักลงทุนทั้งหมดรวมกันสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อผลงาน และไม่กำหนดความรับผิดชอบ หากนวัตกรรมหรือสินค้าที่ได้เงินทุนแล้วทำไม่สำเร็จ โดยนักลงทุนสามารถเจรจาต่อรอง หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือนวัตกรรมดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนการโอนเงินเพื่อระดมทุนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่นวัตกรรมแสดงสินค้า เพราะจะเปิดบัญชีกลางในสถาบันการเงินไว้ระดมทุนเฉพาะ โดยมีผลตอบแทนการลงทุนแบ่งเป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้

  1. ระดมทุนบริจาคโดยไม่ได้รับผลตอบแทน (Donation)
  2. ให้ผลตอบแทนเป็นสินค้าหรือสิทธิพิเศษในการสมัครสมาชิก (Pre-Purchase / Rewards)
  3. คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย (กำกับภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต. เฉพาะกรณีที่มีการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อตอบแทนการลงทุน) (Lending)
  4. ให้ผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนที่อาจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต (กำกับภายใต้การดูแลของ ก.ล.ต.) (Equity)

นอกจากการควบคุมหลักเกณฑ์การระดมทุนจาก ก.ล.ต. แล้ว ยังมีความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้ามาใช้ประโยชน์จากการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งด้วยเช่นกัน

การระดมทุนฝูงชน หรือ คราวด์ฟันดิ้ง เป็นวิธีการระดมทุนจากการเสนอโครงการที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศในช่วง 5 ปีหลัง รวมถึงกลุ่มธุรกิจเกมต่าง ๆ ทั้งเกมคอมพิวเตอร์ บอร์ดเกม และการ์ดเกม ที่ประกาศโครงการจัดทำสินค้าต่าง ๆ เพื่อการระดมทุนและวัดผลตอบรับของกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยการกำหนดระยะเวลาและจำนวนเงิน รวมถึงผลตอบแทนต่าง ๆ เมื่อลงทุนร่วมกันตามจำนวนที่แตกต่างกัน โดยมีเว็บไซต์กลางที่ได้รับความนิยมในการใช้ประกาศระดมทุนในต่างประเทศ เข่น Kickstarter หรือ Indiegogo เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการเว็บไซต์ในไทยหลายรายได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการการระดมทุนฝูงชนในไทยเช่นกัน

[ข้อมูลเพิ่มเติม] เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น การออกกฎเกณฑ์เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลการระดมทุน โดยผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (Crowdfunding) (เลขที่ อกม. 39 /2557)

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network