Kidz & Kitz ออกประกาศเตือนการนำเข้าการ์ดเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 Kidz & Kitz ผู้นำเข้าการ์ดเกมลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นหลายรายการ ได้ออกประกาศเตือนผู้นำเข้าการ์ดเกมเพื่อจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ่านแฟนเพจของ Thai Bushiroad Club (www.facebook.com/thaibushiroadclub) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

image

ประกาศ
เรื่อง : การนำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งการ์ดเกมส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เนื่องจากในปัจจุบันของเล่นประเภทการ์ดเกมส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านการวางแผน การเข้าสังคม และส่งเสริมด้านสมาธิ แก่ผู้เล่น ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในหมู่ผู้เล่นและนักสะสมการ์ดเกมส์ ในประเทศไทย ซึ่งการ์ดเกมส์ที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบัน จะมีทั้งการ์ดเกมส์ที่ผู้ขายได้ซื้อมาโดยถูกต้อง ผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบตามกฎหมาย ซึ่งการ์ดเกมส์ดังกล่าวจะผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย โดยสามารถสังเกตุได้จากสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ มอก. ซึ่งถูกติดที่ตัวผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ายังมีผู้ขายการ์ดเกมส์บางรายที่ จำหน่ายการ์ดเกมส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการ์ดเกมส์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาได้ตามกฎหมายจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาตามกฎหมายแล้ว การ์ดเกมส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยดังกล่าว จึงเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การ์ดเกมส์ดังกล่าวได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนั่นเอง

การนำเข้า การจำหน่าย หรือการขายการ์ดเกมส์ดังกล่าวซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถือเป็นความผิดอาญาตามบทบัญญัติมาตรา 21, 21 ทวิ, มาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 48 และ มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยผู้ที่จะต้องรับผิดทางอาญาดังกล่าวก็คือ ผู้ขายและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์การ์ดเกมส์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้นำเข้าการ์ดเกมส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้ที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งการ์ดเกมส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น หากผู้นำเข้าหรือผู้ขายรายใดได้จำหน่ายการ์ดเกมส์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว ผู้นำเข้าและผู้ขายดังกล่าวอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยประกาศฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายการ์ดเกมส์จากผู้ผลิตตามกฎหมาย จึงขอแจ้งให้ผู้นำเข้าหรือผู้ขายการ์ดเกมส์รายใดที่เคยนำเข้าการ์ดเกมส์ที่ไม่ถูกกฎหมาย และไม่ประสงค์ที่จะเสี่ยงกระทำความผิดอาญาซึ่งมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุก ให้ท่านหยุดการจำหน่าย และการนำเข้าการ์ดเกมส์ที่ไม่ถูกกฎหมายดังกล่าวเสีย และติดต่อมายังบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด เพื่อแสดงเจตจำนงในการจำหน่ายสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายชาคริต ปารมีดิเรกลาภ
ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัดข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network