Lego ปิดบริการเสนอชุดต่อเลโก้จาก Cuusoo เปิดใหม่เองในชื่อ IdeasLego Cuusoo บริการเสนอความคิดในการจัดทำชุดตัวต่อเลโก้ในฝันที่ Lego เป็นพันธมิตรร่วมกับ Cuusoo มาต่อเนื่่องถึง 6 ปี จะประกาศการปิดให้บริการในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป โดย Lego จะมีการเปิดให้บริการการเสนอชุดตัวต่อในฝันของตัวเองในชื่อ Lego Ideas และมีการเปลี่ยนกฏการเสนอเลโก้เพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา โดยต้องมีการโหวตชิ้นงานมากกว่า 10,000 เสียงในระยะเวลา 1 ปีหลังจากเสนอผลงาน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาได้ และหากภายใน 1 ปีผลงานชิ้นนั้น ๆ ไม่ถึงเป้าจะเปิดให้เสนอใหม่ได้อีกครั้ง แต่จะต้องเริ่มนับเสียงสนับสนุนตั้งแต่ 1 ใหม่

lego-cuusoo-minecraft-village

 

Lego Ideas มีกฏให้ผู้เสนอผลงานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยหากผู้เสนอผลงานมีอายุระหว่าง 13-18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมให้เสนองานจากผู้ปกครองก่อนจึงจะสามารถเสนอได้ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งผลงานจาก Cuusoo ถูกทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้สั่งซื้อจริงจำนวน 5 ชิ้นคือ เรือดำน้ำใต้ทะเลลึก Shinkai 6500, ดาวเทียม Hayabusa, เกม Minecraft, เครื่องย้อนเวลาจากภาพยนตร์ Back to the Future และยานสำรวจดาวอังคาร Curiosity Roverข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network