ประเภทของรางวัลที่ได้จากการแข่งขันการ์ดเกมและภาษีรางวัลในไทยสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับการจัดการแข่งขันการ์ดเกมทุกประเภทคือการชิงแชมป์เพื่อให้ได้เงินรางวัล สิทธิพิเศษ หรือสิ่งตอบแทนต่าง ๆ เมื่อได้รางวัลชนะเลิศหรือจบการแข่งขันในลำดับสูง โดยหากจะแบ่งเป็นประเภทของรางวัลทีี่ผู้เล่นจะได้รับจากการแข่งขันนอกเหนือจากถ้วยรางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ผู้เล่นจะได้รับแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

mtg_grand_prix_yokohama2013

1. เงินสด – การแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลถือเป็นรางวัลพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะพบเห็นได้ในการแข่งขันการ์ดทั้งการ์ดที่มาจากฝั่งตะวันตกและการ์ดในไทย โดยอาจใช้คำว่า ทุนการศึกษา แทน โดยจะกำหนดเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศและเงินรางวัลสำหรับตำแหน่งรองแบบลดหลั่นลงไป โดยการ์ดเกมที่มีการแจกเงินรางวัลมากที่สุดคือการ์ดเกม Magic the Gathering โดยในแต่ละปีมีการแจกเงินรางวัลในระดับอาชีพทั้ง Grand Prix และ Pro Tour รวมกันมากกว่า 2.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 76 ล้านบาท) ต่อปี

battle-spirits-promotion-pack-box-thai

2. การ์ดโปรโมชั่นพิเศษ – การ์ดโปรโมชั่นพิเศษเป็นของรางวัลที่นิยมแจก มักเป็นของรางวัลใหญ่สำหรับการ์ดเกมที่มาจากญี่ปุ่น และเป็นของรางวัลเสริมสำหรับการ์ดที่มาจากฝั่งตะวันตกทั้งหลาย โดยการ์ดที่มาจากฝั่งของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น Battle Spirits, Cardfight! Vanguard และ Yu-Gi-Oh! มักจะให้เป็นการ์ดที่ผลิตจำนวนจำกัดเพียงใบเดียวหรือไม่กี่ใบในโลก โดยอาจมาในรูปของการแจ้งแบบตายตัวว่าผู้ชนะรางวัลนั้น ๆ จะได้การ์ดอะไร หรือเป็นซองการ์ดโปรโมชั่นแบบสุ่มที่บอกในระดับหนึ่งว่าอาจจะได้การ์ดใด ๆ บ้าง และให้ผู้ได้รับรางวัลมีโอกาสลุ้นว่าจะได้รับรางวัลอะไร แต่สำหรับการ์ดฝั่งตะวันตกแล้วมักจะมีผู้ได้รับการ์ดพิเศษเยอะกว่า เช่น การกำหนดให้มีการ์ดที่จะได้รับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และแจกการ์ดเพิ่มสำหรับผู้ที่จบการแข่งขันเป็น 8 คนสุดท้าย เป้นต้น

world-magic-cup-2013-thailand-team

3. ตั๋วเครื่องบินและืที่พักสำหรับเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ – ของรางวัลประเภทนี้มักจะมีการให้สำหรับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันแห่งปี หรือการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันยังต่างประเทศ โดยอาจจะมีหรือไม่มีเงินรางวัลเพื่อใช้ในต่างประเทศก็ได้ เช่น การ์ดเกม Magic the Gathering ระดับ Grand Prix, การแข่งขันการ์ดเกม Battle Spirits และโดยปรกติแล้ว สำหรับการแข่งขันที่ผู้ชนะมีแนวโน้มหรือกำหนดให้เป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะมีการให้ของรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินและที่พักให้กับผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศ 1 คนเพื่อให้เดินทางติดตามด้วยเสมอ  

100_YCS_MATs

 

4. ของรางวัลอื่น ๆ – ผู้เข้าแข่งขันอาจจะได้รับของรางวัลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากของรางวัลใน 3 กลุ่มแรกที่กล่าวมา อาทิเช่น สินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอลจากการ์ดเกม Match Attax การได้รับแผ่นรองเล่นและกล่องใส่การ์ดพิเศษของการ์ดเกม Magic the Gathering และ Yu-Gi-Oh! สิ่งของอื่น ๆ ที่แสดงการเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว เช่น เข็มกลัด เสื้อประจำการแข่งขันการ์ด เป็นต้น

rd-thai-logo

ในส่วนข้อกฏหมายของการแข่งขันที่ผู้แข่งขันได้รับรางวัลในประเทศไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า 500 บาทขึ้นไปในการแข่งขัน ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย คิดเป็น 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับทั้งหมด โดยผู้จัดการแข่งขันการ์ดเกมนั้น ๆ หรือบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินรางวัลจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย โดยผู้จ่ายเงินรางวัลจะต้องขอสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการของผู้ได้รับรางวัลพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงินรางวัลและนำส่งต่อกรมสรรพากร

ผู้จัดการแข่งขันอาจหักเงินรางวัลหรือเรียกเก็บเงินภาษีจากผู้เล่นที่ได้รับรางวัลตามจำนวนมูลค่าที่ได้รับโดยตรง หรือผู้จัดการแข่งขันอาจออกเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ก็ได้ ตามแต่ที่ระบุในเงื่อนไขในการแข่งขันครั้งนั้น ๆ และผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับหนังสือหลักฐานรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัฐฏากร) [คลิกเพื่อชมตัวอย่างหนังสือรับรอง] จากผู้จัดการแข่งขันเพื่อนำไปใ้ช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีถัดไป

rd-return-check

 

ของรางวัลและเงินรางวัลต่าง ๆ ที่ได้จากการแข่งขันการ์ดเกม ถือเป็นรายได้ที่จะต้องรวมนำไปยื่นชำระเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90) ตามมาตรา 40(8) ต่อกรมสรรพากรเมื่อสิ้นสุดรอบปีนั้น ๆ ภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไป แม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตาม โดยดูจากรายได้รวม หากมีรายได้ทั้งปีเกิน 30,000 บาทจะต้องมีหน้าที่ยื่นเสียภาษีไม่ว่าจะบุคคลนั้นจะมีภาระในการจ่ายภาษีเพิ่มหรือไม่ก็ตาม และในทางกลับกันผู้เล่นก็มีสิทธิขอคืนเงิน 5% จากมูลค่าที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากกรมสรรพากรไปเช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีรายได้รวมทั้งปีไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี (ไม่เกิน 240,000 บาท ในรอบปี – ปีภาษี 2556) และได้เป็นผู้ชำระเงินหรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้วตามขั้นตอนที่กรมสรรพากรมีการประกาศเอาไว้ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network