How to play : เกมต่ออักษรภาษาไทย คำคมคำคม (Kumkom) เป็นเกมต่่ออักษรไทยให้เป็นศัพท์ภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นและจัดจำหน่ายโดย บ. Max Ploys จำกัด ซึ่งคล้ายกับเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Scrabble / Crossword) ที่ต้องจัดเรียงตัวเบี้ยอักษรที่จับขึ้นมาแบบสุ่มเรียงให้เป็นคำและวางลงบนกระดาน แต่เกมต่อศัพท์ภาษาไทย คำคม จะใช้เบี้ยที่เป็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยเข้ามาแทน และมีกติกาที่แตกต่างจากการเล่นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ A-Math และเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword คือการนำศัพท์เก่าออกจากกระดานและให้เหลือแต่คำล่าสุดที่ลงเอาไว้

kumkom-board-game-thai-language-scrabble

วิธีการเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาไทย คำคม

ผู้เล่นจะต้องเตรียมเบี้ย 2 ประเภทคือ เบี้ยพลาสติกที่เป็นตัวอักษรและสระ รวมถึงเบี้ยว่างซึ่งเป็นเบี้ยพิเศษที่ใช้แทนตัวอักษรใดก็ได้จำนวน 104 แบบ และเบี้ยวรรณยุกต์และสระบางตัวที่เป็นเบี้ยกระดาษ โดยมีตัวอักษรต่าง ๆ จำนวนดังต่อไปนี้

ตัวอักษร จำนวน ตัวอักษร จำนวน ตัวอักษร จำนวน
4 ตัว 2 ตัว ศ/ฤ 1 ตัว
2 ตัว 1 ตัว 3 ตัว
2 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
ฆ/ซ 1 ตัว 3 ตัว ฬ/ญ 1 ตัว
3 ตัว 2 ตัว 3 ตัว
2 ตัว 1 ตัว ฮ/ฦ 1 ตัว
1 ตัว 1 ตัว 5 ตัว
2 ตัว 2 ตัว 2 ตัว
ณ/ษ 1 ตัว 2 ตัว 5 ตัว
ฎ/ฏ 1 ตัว 1 ตัว 4 ตัว
ฐ/ฑ 1 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
ฒ/ณ 1 ตัว 3 ตัว 2 ตัว 
ด  3 ตัว 3 ตัว 3 ตัว
2 ตัว 3 ตัว 6 ตัว
1 ตัว 3 ตัว ตัวว่าง 4 ตัว

* สามารถเลือกใช้เบี้ยที่ตัวอักษรคู่ได้เพียงตัวเดียว และเลือกได้ครั้งเดียวตลอดเกมการเล่น
* สามารถต่อเป็นตัวอักษรลากข้าง (ๅ) เช่น ฤๅ หรือ ฦๅ โดยใช้ตัวว่างได้เท่านั้น

เบี้ยแต่ละตัวจะมีคะแนนระบุเป็นตัวเลขไทยที่มุมล่างด้านขวา ซึ่งเมื่อประกอบเป็นคำและวางลงบนกระดานในตำแหน่งพิเศษที่มีสีปรากฏอยู่ จะได้คะแนนดังต่อไปนี้

 • สีฟ้า – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้คะแนนคูณ 2 จากตัวอักษรนั้น ๆ
 • สีเขียว – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้คะแนนคูณ 3 จากตัวอักษรนั้น ๆ
 • สีส้ม – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้คะแนนคูณ 4 จากตัวอักษรนั้น ๆ
 • สีม่วง – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้คะแนนคูณ 5 จากตัวอักษรนั้น ๆ
 • สีชมพู – ศัพท์คำใดที่พาดผ่านช่องนี้ จะได้คะแนนคูณ 2 จากคะแนนรวมของทั้งคำ
 • สีแดง – ศัพท์คำใดที่พาดผ่านช่องนี้ จะได้คะแนนคูณ 3 จากคะแนนรวมของทั้งคำ

สำหรับเบี้ยกระดาษที่เป็นวรรณยุกต์และสระบางตัวจะไม่มีคะแนนในตัวเอง แต่สามารถใช้ในการเล่นตลอดเวลาที่ต้องการ ได้แก่ สระอิ สระอี สระอึ สระอือ สระอุ สระอู ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา ไม้ทันฑฆาต และไม้หันอากาศ

เริ่มต้นการเล่น

ผู้เล่นจะต้องจับเบี้ยเพื่อสุ่มหาว่าใครจะได้เป็นผู้เริ่มเล่นก่อน โดยตัวว่างจะมีค่ามากที่สุด ตามด้วยตัวอักษรตั้งแต่ ก – ฮ แต่สระจะไม่มีค่าใด ๆ ผู้ใดได้เบี้ยที่สูงกว่าจะเป็นผู้เริ่มเล่นก่อน หรือใช้วิธีอื่นตามแต่จะตกลงกัน

ผู้เล่นหยิบเบี้ยขึ้นมา 9 ตัวจากถุงเข้าสู่ที่วางบนแป้น และผู้เล่นจะต้องประกอบตัวอักษรเพื่อสร้างคำศัพท์ที่มีความหมายในพจนานุกรมโดยใช้ตัวเบี้ยอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ซึ่งผู้เล่นคนแรกจะต้องเริ่มวางจากกลางกระดานเสมอ และผู้เล่นสามารถนำเบี้ยกระดาษมาใช้สร้างคำได้ตลอดเวลา

เมื่อผู้เล่นคนแรกวางศัพท์และคำนวณคะแนนตามเงื่อนไขทั้งคำที่วางลงไปได้เรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นคนถัดไปจะต้องต่อคำศัพท์โดยเชื่อมกับคำที่ปรากฏบนกระดานก่อนหน้านี้ เมื่อผู้เล่นสามารถต่อศัพท์ได้เรียบร้อยแล้ว ให้นำคำศัพท์ตัวเดิมของผู้เล่นคนก่อนหน้าหรือคู่ต่อสู้ออกจากกระดาน จากนั้นจึงผลัดกันเล่นและคำนวณคะแนนต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขในการสิ้นสุดเกม

ผู้เล่นสามารถใช้สิทธิผ่าน ไม่เลือกเล่นในตานั้น ๆ โดยที่คะแนนในตาที่ผ่านนั้นจะเป็น 0 และผู้เล่นอีกฝ่ายจะได้เล่นต่อ

ผู้เล่นสามารถต่อศัพท์ให้คำที่มีความหมายปรากฏมากกว่า 1 คำในตาเดียวกันได้ แต่ศัพท์ที่ลงจะต้องมีความหมายทั้งหมด ไม่ว่าจะคิดจากแนวใด ๆ และผู้เล่นที่สามารถทำได้จะได้คะแนนจากคำศัพท์ทุกคำที่มีความหมายตามเงื่อนไขและตำแหน่งเบี้ยที่วางบนสีที่ปรากฏบนกระดาน

เงื่อนไขพิเศษในการเล่น

* ผู้เล่นจะได้คะแนนพิเศษในการเล่นเมื่อสามารถนำเบี้ยตัวอักษรมาสร้างคำใหม่ตั้งแต่ 6 – 9 เบี้ยในคราวเดียวกัน โดยจะบวกเพิ่มให้นอกเหนือจากคะแนนที่ได้จากคำศัพท์อยู่แล้วดังต่อไปนี้

6 ตัวอักษร +40 คะแนน 7 ตัวอักษร +50 คะแนน 8 ตัวอักษร +70 คะแนน 9 ตัวอักษร +90 คะแนน

* ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนเบี้ยตัวอักษรที่อยู่ในแป้นตัวเองได้ตั้งแต่ 1 – 9 ตัวเมื่ออยู่ในตาของตนเอง โดยจะต้องผ่านในตานั้นทันทีหลังจากการจับสุ่มเปลี่ยนเบี้ยใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่จะเปลี่ยนไม่ได้ เมื่อตัวเบี้ยที่อยู่ในถุงเหลือไม่เกิน 9 ตัว

* ในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถลงศัพท์ต่อไปได้ และยังมีเบี้ยเหลืออยู่ในถุง และมีการเปลี่ยนตัวศัพท์หรือขอผ่านฝ่ายละ 3 ครั้งติดต่อกัน ให้ยกศัพท์เก่าบนกระดานออก และเริ่มต้นเล่นใหม่กลางกระดานโดยคิดคะแนนต่อไปได้เลย

* ผู้เล่นสามารถเรียกขอตรวจศัพท์ของอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมคำศัพท์หรือไม่ โดยหากเปิดเจอศัพท์จริง ผู้เล่นที่ร้องขอการตรวจศัพท์จะเสียการเล่นไป 1 ตาทันที แต่หากตรวจแล้วไม่พบศัพท์ ให้ยกตัวเบี้ยออก และผู้ที่ลงศัพท์ที่ไม่มีอยู่จริงจะได้คะแนน 0 คะแนนในตานั้นทันที และเปลี่ยนตาเล่นให้เป็นของผู้เล่นคนถัดไปหรือผู้ที่ร้องขอทันทีเช่นกัน

* ผู้เล่นสามารถตั้งเวลาในการเล่นเกมต่ออักษรภาษาไทย คำคม ได้ โดยแต่ละฝ่ายจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 25 นาทีต่อเกมในการเล่น

เงื่อนไขในการสิ้นสุดเกม

เกมจะสิ้นสุดเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้เบี้ยหมด หลังจากที่เบี้ยในถุงหมดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องนำคะแนนของเบี้ยตัวอักษรที่ตนเองมีอยู่มารวมกันแล้วคูณ 2 เพื่อเป็นคะแนนพิเศษสำหรับผู้เล่นฝ่ายที่ตัวเบี้ยหมดก่อน

ในกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลงเบี้ยได้ครบ แม้ว่าจะขอเปลี่ยนตัวศัพท์หรือขอผ่านฝ่ายละสามครั้งในกรณีที่เบี้ยตัวอักษรถูกหยิบออกจากถุงทั้งหมดแล้ว รวม 6 ครั้งติดต่อกันแล้วก็ตาม ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนับเบี้ยที่ตนเองมีอยู่รวมกัน แล้วหักคะแนนออกจากคะแนนที่ตนเองทำได้ในเกมนั้น ๆ

ผู้ใดที่มีคะแนนสะสมทั้งหมดมากกว่า ผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , Read 2382 articles by
2 Comments Post a Comment
 1. avatar นางสาววัชราภรณ์ สัจจมงคล says:

  พัฒนาต่อไปนะคะ

 2. avatar หมี says:

  อยากได้ฟอร์มลงคะแนนเวลาเล่นเกมค่ะ ไม่ทราบว่า download ได้ที่ไหนคะ

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network