ประกาศผลการจัดประกวดเด็ค New Phyrexia VS Mirrodin PureWizards of the coast ประกาศผลการประกวดการจัดเด็คการ์ดเกม Magic the Gathering ใน concept New Phyrexia VS Mirrodin Pure โดยผู้ชนะจากทางฝั่ง New Phyrexia ได้แก่ Gavin Verhey และ Mirrodin Pure ได้แก่ Burke Born

สำหรับเด็ค New Phyxeria เป็นการผสมระหว่างการ์ดเผ่า Phyrexia ทั้งเก่าและใหม่ที่ใช้โอกาสใช้ความสามารถ Infect และสังเวยเครื่องจักรได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ เขายังบรรยายเนื้อเรื่องให้สอดคล้องได้อย่างลงตัว

Lands
1 x Tainted Wood
11 x Forest
13 x Swamp

Creatures
1 x Phyrexian Ghoul
1 x Necroskitter
1 x Symbiotic Elf
1 x Soul Snuffers
1 x Mitotic Slime
1 x Phyrexian Plaguelord
1 x Drooling Groodion
1 x Myr Sire
2 x Flesh-Eater Imp
1 x Phyrexian Juggernaut
1 x Plaguemaw Beast
1 x Skinrender
1 x Viridian Corrupter
1 x Viridian Emissary
2 x Plague Myr
2 x Rot Wolf
1 x Protean Hulk
1 x Fume Spitter

Spells
1 x Innocent Blood
1 x Spawning Pit
1 x Diabolic Servitude
1 x Barter in Blood
1 x Contagion Engine
1 x Spread the Sickness
1 x Grafted Exoskeleton
1 x Morbid Plunder
1 x Black Sun’s Zenith
1 x Contagion Clasp
1 x Putrefy
1 x Exhume
1 x One Dozen Eyes
1 x Oxidize

และสำหรับเด็ค Mirrodin Pure ของ Burke Born เด่นตรงที่การใช้ Platinum Angel ปะติดปะต่อเนื้อเรื่องกัน

Lands
1 x Blinkmoth Well
2 x Cloudpost
1 x Coastal Tower
1 x Forbidding Watchtower
8 x Islands
8 x Plains
1 x Seat of the Synod
2 x Terramorphic Expanse

Creatures
1 x Ardent Recruit
1 x Darksteel Sentinel
1 x Glimmerpoint Stage
1 x Gold Myr
1 x Grand Architect
1 x Kembas Legion
1 x Kuldotha Forgemaster
1 x Lumengrid Gargoyle
1 x Memnite
1 x Mirran Spy
1 x Myr Retriever
1 x Platinum Angel
1 x Razor Golem
1 x Silent Arbiter
1 x Silver Myr
1 x Spire Serpent
1 x Steel Wall
1 x Trinket Mage
1 x Vedalken Certarch

Spells
1 x Arrest
1 x Awe Strike
1 x Condemn
1 x Darksteel Plate
1 x Frantic Salvage
1 x Neurok Stealthsuit
1 x Purge
1 x Revoke Existence
1 x Second Sight
1 x Slagwurm Armor
1 x Steelshapers Gift
1 x Stoic Rebuttal
1 x Talisman of Progress
1 x Thunderstaff
1 x Turn the Tables
1 x Turn the Tide
1 x Viridian Claw

ที่มา : Wizards Communityข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network