เปิดโผรายชื่อการ์ดใน Mirrodin Besieged Intro Packwww.mananation.com ได้เปิดเผยรายชื่อการ์ดเกม Magic The Gathering ชุด Mirrodin Besieged ที่บรรจุอยู่ใน Intro Pack ซึ่งเป็นชุดการ์ดสำหรับผู้เริ่มเล่นโดยเฉพาะ และมีการนำมาใช้จัดการแข่งขันในบางรูปแบบด้วย


Battle Cries – Red/White

Creatures (23)
 • 2 Memnite
 • 2 Signal Pest
 • 2 Ardent Recruit
 • 1 Gold Myr
 • 2 Iron Myr
 • 2 Accorder Paladin
 • 1 Myrsmith
 • 1 Silvercoat Lion
 • 1 Leonin Relic-Warder
 • 1 Leonin Skyhunter
 • 2 Peace Strider
 • 1 Siege Mastodon
 • 3 Kuldotha Ringleader
 • 1 Razorfield Rhino
 • 1 Victory’s Herald
Spells (13)
 • 2 Origin Spellbomb
 • 2 Galvanic Blast
 • 1 Viridian Claw
 • 1 White Sun’s Zenith
 • 1 Whispersilk Cloak
 • 2 Arrest
 • 3 Master’s Call
 • 1 Concussive Bolt
Lands (24)
 • 8 Mountain
 • 16 Plains

Mirromancy – Red/Blue

Creatures (17)
 • 2 Iron Myr
 • 1 Silver Myr
 • 2 Blisterstick Shaman
 • 2 Koth’s Courier
 • 2 Neurok Commando
 • 2 Peace Strider
 • 2 Ogre Resister
 • 1 Fire Servant
 • 1 Galvanoth
 • 2 Lumengrid Gargoyle
Spells (19)
 • 1 Crush
 • 1 Lightning Bolt
 • 1 Preordain
 • 2 Arc Trail
 • 1 Burn the Impure
 • 1 Turn the Tide
 • 1 Rally the Forces
 • 2 Call to Mind
 • 2 Foresee
 • 1 Melt Terrain
 • 1 Sleep
 • 2 Lava Axe
 • 2 Quicksilver Geyser
 • 1 Red Sun’s Zenith
Lands (24)
 • 13 Mountain
 • 11 Island

Doom Inevitable – Blue/Black

Creatures (17)
 • 2 Fume Spitter
 • 2 Myr Sire
 • 3 Oculus
 • 1 Vedalken Anatomist
 • 1 Barony Vampire
 • 2 Phyrexian Rager
 • 2 Pierce Strider
 • 1 Skinrender
 • 1 Psychosis Crawler
 • 1 Armored Cancrix
 • 1 Caustic Hound
Spells (18)
 • 1 Flayer Husk
 • 1 Steel Sabotage
 • 1 Disentomb
 • 1 Horrifying Revelation
 • 2 Contagion Clasp
 • 1 Doom Blade
 • 1 Steady Progress
 • 1 Bonehoard
 • 2 Skin Wing
 • 2 Trigon of Corruption
 • 2 Vivisection
 • 1 Strandwalker
 • 1 Spread the Sickness
 • 1 Mind Control
Lands (25)
 • 13 Island
 • 12 Swamp

Path of Blight – Green/White

Creatures (21)
 • 2 Plague Myr
 • 2 Blight Mamba
 • 2 Phyrexian Digester
 • 2 Rot Wolf
 • 2 Priests of Norn
 • 1 Viridian Corrupter
 • 1 Corpse Cur
 • 1 Core Prowler
 • 1 Blightwidow
 • 2 Tangle Angler
 • 2 Tine Shrike
 • 1 Phyrexian Hydra
 • 2 Phyrexian Juggernaut
Spells (14)
 • 2 Unnature Predation
 • 1 Mighty Leap
 • 1 Pistus Strike
 • 2 Choking Fumes
 • 1 Safe Passage
 • 1 Decimator Web
 • 2 Trigon of Infestation
 • 2 Hunters’ Feast
 • 2 Banishment Decree
Lands (25)
 • 14 Forest
 • 11 Plains

ที่มา : http://www.mananation.com/mbs-intro-decks/ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , Read 2382 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
Browse by Trading Card

The CardZ Social Network