เปิดโผรายชื่อการ์ดใน Mirrodin Besieged Intro Packwww.mananation.com ได้เปิดเผยรายชื่อการ์ดเกม Magic The Gathering ชุด Mirrodin Besieged ที่บรรจุอยู่ใน Intro Pack ซึ่งเป็นชุดการ์ดสำหรับผู้เริ่มเล่นโดยเฉพาะ และมีการนำมาใช้จัดการแข่งขันในบางรูปแบบด้วย


Battle Cries – Red/White

Creatures (23)
 • 2 Memnite
 • 2 Signal Pest
 • 2 Ardent Recruit
 • 1 Gold Myr
 • 2 Iron Myr
 • 2 Accorder Paladin
 • 1 Myrsmith
 • 1 Silvercoat Lion
 • 1 Leonin Relic-Warder
 • 1 Leonin Skyhunter
 • 2 Peace Strider
 • 1 Siege Mastodon
 • 3 Kuldotha Ringleader
 • 1 Razorfield Rhino
 • 1 Victory’s Herald
Spells (13)
 • 2 Origin Spellbomb
 • 2 Galvanic Blast
 • 1 Viridian Claw
 • 1 White Sun’s Zenith
 • 1 Whispersilk Cloak
 • 2 Arrest
 • 3 Master’s Call
 • 1 Concussive Bolt
Lands (24)
 • 8 Mountain
 • 16 Plains

Mirromancy – Red/Blue

Creatures (17)
 • 2 Iron Myr
 • 1 Silver Myr
 • 2 Blisterstick Shaman
 • 2 Koth’s Courier
 • 2 Neurok Commando
 • 2 Peace Strider
 • 2 Ogre Resister
 • 1 Fire Servant
 • 1 Galvanoth
 • 2 Lumengrid Gargoyle
Spells (19)
 • 1 Crush
 • 1 Lightning Bolt
 • 1 Preordain
 • 2 Arc Trail
 • 1 Burn the Impure
 • 1 Turn the Tide
 • 1 Rally the Forces
 • 2 Call to Mind
 • 2 Foresee
 • 1 Melt Terrain
 • 1 Sleep
 • 2 Lava Axe
 • 2 Quicksilver Geyser
 • 1 Red Sun’s Zenith
Lands (24)
 • 13 Mountain
 • 11 Island

Doom Inevitable – Blue/Black

Creatures (17)
 • 2 Fume Spitter
 • 2 Myr Sire
 • 3 Oculus
 • 1 Vedalken Anatomist
 • 1 Barony Vampire
 • 2 Phyrexian Rager
 • 2 Pierce Strider
 • 1 Skinrender
 • 1 Psychosis Crawler
 • 1 Armored Cancrix
 • 1 Caustic Hound
Spells (18)
 • 1 Flayer Husk
 • 1 Steel Sabotage
 • 1 Disentomb
 • 1 Horrifying Revelation
 • 2 Contagion Clasp
 • 1 Doom Blade
 • 1 Steady Progress
 • 1 Bonehoard
 • 2 Skin Wing
 • 2 Trigon of Corruption
 • 2 Vivisection
 • 1 Strandwalker
 • 1 Spread the Sickness
 • 1 Mind Control
Lands (25)
 • 13 Island
 • 12 Swamp

Path of Blight – Green/White

Creatures (21)
 • 2 Plague Myr
 • 2 Blight Mamba
 • 2 Phyrexian Digester
 • 2 Rot Wolf
 • 2 Priests of Norn
 • 1 Viridian Corrupter
 • 1 Corpse Cur
 • 1 Core Prowler
 • 1 Blightwidow
 • 2 Tangle Angler
 • 2 Tine Shrike
 • 1 Phyrexian Hydra
 • 2 Phyrexian Juggernaut
Spells (14)
 • 2 Unnature Predation
 • 1 Mighty Leap
 • 1 Pistus Strike
 • 2 Choking Fumes
 • 1 Safe Passage
 • 1 Decimator Web
 • 2 Trigon of Infestation
 • 2 Hunters’ Feast
 • 2 Banishment Decree
Lands (25)
 • 14 Forest
 • 11 Plains

ที่มา : http://www.mananation.com/mbs-intro-decks/ข่าวสารและบทความอื่น ๆ

Magic Online ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมหลายรายการ
การ์ดโปรโมชั่น Magic the Gathering สำหรับกรรมการประจำปี 2014
เปิดหน้าซอง Magic the Gathering Conspiracy ซองสำหรับดราฟท์จับคู่หลายคน
เปิดตารางแข่ง Magic the Gathering Grand Prix 2014-2015 ใกล้ไทยสุดที่สิงคโปร์
การ์ด Token และ Emblem Magic the Gathering ชุด Khans of Tarkir
Wizards เผยการ์ดเกม Magic the Gathering ชุด Magic Origins จะมี 10 โลกปรากฎในชุด ปูทางเนื้อเรื่องในอนาคต
Magic the Gathering Grand Prix Las Vegas ทุบสถิติผู้เล่นสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง
ควันหลงเอพริลฟูล Magic the Gathering ออกการ์ดชุดพกพาขนาดจิ๋ว

Article by admin

avatar I am The CardZ Admin admin tagged this post with: , , , , , Read 2326 articles by
It's very calm over here, why not leave a comment?

Leave a Reply
The CardZ Social Network


Browse by Trading Card